ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

Δεκτές στο Συνέδριο θα γίνουν ερευνητικές εργασίες και εργασίες παρουσίασης περιστατικών. Για κάθε μία από τις 2 κατηγορίες θα αναδειχθεί η καλύτερη εργασία προς βράβευση, κατόπιν αξιολόγησης από την Επιτροπή Βραβεύσεων Εργασιών του Συνεδρίου.

Το βραβείο για τις 2 καλύτερες εργασίες θα είναι ετήσια συνδρομή στο International Society of Dermatology
(Tα προνόμια που προσφέρει η συνδρομή στην ISD, μπορείτε να δείτε εδώ).

 

 


Οδηγίες και τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

 

Η περίληψη θα πρέπει να είναι σε αρχείο MS Office Word. Προτεινόμενη γραμματοσειρά Calibri και μέγεθος 11cpi, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση. Οι παράγραφοι να μην ξεκινάνε με εσοχή. Να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων: τίτλου, συγγραφέων και ιδρυμάτων/νοσοκομείων. Να υπάρχει μόνο μία κενή γραμμή μεταξύ ιδρυμάτων/ νοσοκομείων και του κειμένου της περίληψης.

Ο τίτλος πρέπει να είναι με bold και κεφαλαία τα αρχικά κάθε λέξης, εκτός των άρθρων πχ Ο Ρόλος των Λοιμώξεων στο Άσθμα, κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από δύο γραμμές).

Όλα τα ονόματα των συγγραφέων να αναγραφούν στην ονομαστική, το επίθετο να ακολουθεί τα αρχικά του ονόματος και στο τέλος να ακολουθεί ο εκθέτης χωρίς κενό μεταξύ τους. Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. π.χ. Κ. Μιχαλόπουλος1, Ν. Νικολάου2

Ακολουθεί η διεύθυνση του Ιδρύματος, με την ίδια γραμματοσειρά. Προηγείται το όνομα της Κλινικής Τμήματος, του Ιδρύματος και ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Π.Γ.Ν. “Αττικόν” ή 451 Στρατιωτικό Νοσοκομείο). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα π.χ.

Κ. Μιχαλόπουλος1, Ν. Νικολάου2

1. Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

2. Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

Η περίληψη χωρίζεται σε ενότητες με την ακόλουθη σειρά: ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ, εκτός εάν το κείμενο δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί νοηματικά. Κάθε ενότητα πρέπει να ξεκινάει με τον ακριβή τίτλο που αναγράφεται παραπάνω (με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνους), ακολουθεί άνω κάτω τελεία και στη συνέχεια η περιγραφή της.

Κάθε ενότητα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή παράγραφο, ενώ δεν πρέπει να υπάρχουν κενά μεταξύ των παραγράφων. Συντμήσεις όρων θα χρησιμοποιούνται αφού αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρενθέσεως, αμέσως μετά την πρώτη φορά που αυτές χρησιμοποιούνται στο κείμενο. Το κείμενο μπορεί να είναι έως 300 λέξεις.

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 31/01/2023.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της περίληψής σας, παρακαλώ πατήστε παρακάτω.